Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

I Mõisted

1.1. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse Isikuandmeid nii vastutav kui ka volitatud töötleja.

1.1.1. Vastutav töötleja – AS Eesti Meedia, registrikood 10184643, asukoht Tallinn, Maakri 23a.

1.1.2. Volitatud töötleja – isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema teist isikut. Volitatud töötleja on AS Eesti Meedia osalusega äriühingud näiteks AS Postimees Grupp, registrikoodiga 10472757, asukoht Maakri 23a, Tallinn; AS Express Post, registrikoodiga 10354213, asukohaga Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn, kes töötleb andmeid väljaannete kojukandeks kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega; AS Kanal 2, registrikoodiga 10366713, asukoht Maakri 23a, 10145 Tallinn; AS TRIO LSL, registrikoodiga 10038966, asukohaga Veerenni 58a, 11314 Tallinn; AllePal OÜ, registrikoodiga 12209337, asukoht Pärnu mnt 139, 11317 Tallinn; Soov OÜ, registrikoodiga 11109303, asukoht Maakri 23a, 10145 Tallinn. Infot volitatud töötlejate kohta saab e-posti aadressilt isikuandmed@eestimeedia.ee.

1.1.3. Andmesubjekt - on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid (s.h. kasutab kommenteerimise võimalust) või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

1.1.4. Isikuandmed - mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus (nt meie toodete või teenuste kasutajaks registreerumisel, küsitlustes, reklaam- ja turunduskampaaniates osalemisel) või Andmesubjekti soovi avaldamisega tehingut (nt tellida digi- või paberlehte) sõlmida Andmesubjekti kohta teada saanud, vastavalt isikuandmete töötlemise eesmärkidele.

1.1.5. Isikuandmete töötlemine - igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.1.6. Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

II Andmesubjekti nõusolek

2.1. Isikuandmete töötlejaga tehingusse astumisega või soovi avaldamisega teenust saada (nt ajalehe veebilehe külastamine), annab Andmesubjekt Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja eesmärkidega.

2.2. Nõusoleku (va tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks antud andmed) võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale e-posti aadressil:isikuandmed@eestimeedia.ee.

III Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

3.1. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et:

3.1.1. täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi toodete edastamise ja teenuste osutamise osas ning nende sisu kvaliteedi edendamiseks;

3.1.2. pakkuda Andmesubjektile Isikuandmete töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel);

3.1.3. paremini mõista Andmesubjekti ootusi Isikuandmete töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turuuuringud, sihitatud reklaam, statistilised koondanalüüsid tarbijaharjumuste kohta, isikustatud veebileht jms) ning pakkuda personaliseeritud tooteid või teenuseid;

3.1.4. korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;

3.1.5. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine menetlusorganile või sellises vaidluses kommentaari autori IP-aadressi avaldamine);

3.1.6. täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.2. Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (va käesolevas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).

3.3. Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.

3.4. Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada sidevahendite (e-post, telefon jms) teel antud Andmesubjekti kõiki teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mis Andmesubjekt on teinud meie poolt osutatavate teenuste tarbimiseks ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

IV Isikuandmete kaitse ja vastutus

4.1. Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete.

4.2. Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud Vastutava töötleja töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

4.3. Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

4.4. Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

  • kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed Isikuandmete kaitseks;

  • piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas reeglistikus kirjeldatud Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;

  • töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

  • nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Isikuandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT, postifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Omavahelistes lepingutes oleme fikseerinud täiendavad Isikuandmete kaitse kohustused.

V Isikuandmete töötlemine otseturunduses

5.1. Kui Andmesubjekt on teatanud Isikuandmete töötlejale oma kontaktandmed, on ta sellega andnud nõusoleku info ja pakkumiste saamiseks Isikuandmete töötleja toodete ja teenuste kohta.

5.2. Eelmises punktis nimetatud nõusolek hõlmab ka nõusolekut Isikuandmete töötleja koostööpartnerist Kolmanda isiku info (sh reklaampakkumiste) saamiseks. Isikuandmete töötlejal on õigus Andmesubjektile edastada vaid hoolikalt välja valitud koostööpartnerist Kolmanda isiku pakkumisi, kui need on seotud või osa Isikuandmete töötleja pakkumisest (näiteks reklaami bänner uudiskirja osana).

5.3. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Isikuandmete töötlejale oma soovist enam mitte saada otseturunduslikke pakkumisi. Me ei loe pakkumisteks teateid, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt info lehetellimuse lõppemise ja pikendamise kohta, meeldetuletus arve tasumiseks).

VI Andmesubjekti õiguste kaitse

6.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

6.2. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

6.3. Eeldame, et kõigi meie toodete või teenuste tarbimine alaealise poolt toimub vanemliku järelvalve all. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab Internetis kellelegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

6.4. Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: isikuandmed@eestimeedia.ee. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.